Základní škola a Mateřská škola Drmoul

O škole

Drmoulská škola je venkovská škola rodinného typu zaměřená na rozvoj citového a estetického vnímání světa kolem nás.
Škola se nachází přibližně 4 km od Mariánských Lázní a navštěvují ji žáci z Drmoulu i okolních obcí. Jsme typ malé školy, integrované s MŠ, kde jsou žáci 1. - 5. ročníku. Je umožněn individuální přístup k žákům. Podle potřeby je zajištěna výuka žáků s vývojovými poruchami chování a učení. Škola má k dispozici 5 tříd, počítačovou učebnu, cvičebnu, prostory pro činnost ŠD. Pro relaxační pobyt žáků o přestávkách a ve ŠD je využívána školní zahrada s multifunkčním hřištěm a cvičebna.
Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou a digitálními zařízeními pro žáky, odpočinkovým  prostorem  s kobercem a hrami, školní a učitelskou knihovnou.              
Škola dbá na zdravý životní styl. Žákům je umožněn pravidelný pitný režim podle potřeby. Škola je zapojena do akce „Školní mléko“ a "Ovoce do škol". O velké přestávce je zajištěn relaxační pobyt venku (dle počasí). Škola se pyšní mezinárodním titulem Ekoškola. Vzdělává žáky v oblasti ekologie a ve správném přístupu k životnímu prostředí, např. důsledným tříděním odpadu, zapojením v programu Recyklohraní atd.
Před budovou školy je autobusová zastávka. Pro dojíždějící žáky z okolních obcí je zajištěn bezpečný příchod i odchod ze školy. Ke stravování žáků i pedagogů slouží školní jídelna, umístěná mimo budovu ZŠ. Její součástí je i moderně vybavená školní kuchyně. 
Nabízíme další rozvíjení praktických dovedností žáků v zájmových útvarech organizovaných školou. V prostorách školy mohou žáci využít také nabídku ZUŠ z Mariánských Lázní. 

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Důležitým dokumentem je vlastní školní vzdělávací program pod názvem „Naše škola“. Podle potřeb jej průběžně upravujeme a doplňujeme tak, aby co nejvíce vyhovoval našim žákům. Musíme se snažit připravit žákům vzdělávání komplexní, s větší integrací poznatků a větší koordinací učiva jednotlivých předmětů a ustoupit od vzdělávání encyklopedického. Snažíme se naučit žáky, aby své poznatky a hlavně schopnosti a dovednosti dokázali využívat v praxi a v běžném životě. Chceme také žáky vést k tomu, aby své vzdělávání nechápali jako časově limitované, ale jako celoživotní proces. Škola musí samozřejmě vytvářet stejné podmínky pro vzdělávání všech žáků, a to jak mimořádně talentovaných, tak i žáků se vzdělávacími obtížemi.Pozornost také věnujeme výběru nových učebnic. I nadále budou probíhat tradiční a oblíbené celoškolní projekty.Naším úkolem je také nabídnout žákům pestrou mimoškolní činnost a naučit je se svým volným časem smysluplně zacházet. Chceme nadále pokračovat v úzké spolupráci rodičů žáků se školou. Chceme také, aby se škola stala kulturním centrem obce a život školy se plně zapojil do života obce. To, že škola má nižší počet žáků ve třídě může být zároveň výhodou pro rodiče, kteří preferují individuální přístup k žákům. Je tady tudíž větší prostor věnovat se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a stejně tak umožnit rozvoj nadání talentovaných žáků. Škola musí také usilovat o to, aby se rodiče stali přirozenými partnery školy, jejichž názory a připomínky musí být respektovány. Priority rozvoje školy:


  • Výuka matematiky, mateřského jazyka a cizích jazyků
  • Tělesná výchova
  • Výuka informatiky
  • Kladný vztah k výchovným předmětům
  • Péče o volný čas žáků
  • Spolupráce s okolními školami
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků

Školní družina má dvě oddělení v nově postavené přístavbě školy. Nadále budeme vybavovat ŠD hračkami, hrami a potřebami pro odpolední aktivity žáků.

V předchozích letech obec investovala nemalé částky do rekonstrukce celé budovy, do školního multifunkčního hřiště a také vnitřní prostory školy byly z velké části zmodernizovány. Jsme si vědomi toho, že toto vše je příznivým signálem do řad veřejnosti a pro kladné hodnocení školy.Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít